Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


Gr4 EAT T2 WK5&6 Verbeeldingstories
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en Praat - Dra 'n gedig voor
Lees en Kyk - Dagboekinskrywings
Lees en kyk - Katja
Skryf en aanbied - Skryf 'n storie met 'n dialoog
Taalstrukture en -konvensies - Spelling en punktuasie - Aanhalingstekens
Taalstrukture en -konvensies - Byvoeglike naamwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Direkte en indirekte rede
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...